PHP 7.1.0 Release Candidate 5 Released

SNMP::close

(PHP 5 >= 5.4.0)

SNMP::closeClose SNMP session

Opis

bool SNMP::close ( void )

Frees previously allocated SNMP session object.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 SNMP::close() example

<?php
  $session 
= new SNMP(SNMP::VERSION_1"127.0.0.1""public");
  
# ...
  # get, walk, etc goes here
  # ...
  
$session->close();
?>

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top