SplFileInfo::getMTime

(PHP 5 >= 5.1.2)

SplFileInfo::getMTimeدریافت فهرست زمان تغییرات

Description

public int SplFileInfo::getMTime ( void )

بازگرداندن زمان تغییر محتوای فایل. زمان بازگردانده شده برچسب زمانی Unix است.

Parameters

This function has no parameters.

Return Values

بازگرداندن زمان آخرین تغییر فایل در برچسب زمانی Unix.

See Also

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top