SplFileInfo::getCTime

(PHP 5 >= 5.1.2)

SplFileInfo::getCTimeدریافت زمان تغییر inode

Description

public int SplFileInfo::getCTime ( void )

بازگرداندن زمان تغییر inode برای فایل. زمان بازگردانده شده برچسب زمانی Unix timestamp است.

Parameters

This function has no parameters.

Return Values

آخرین زمان تغییر در برچسب زمانی Unix.

Errors/Exceptions

ایجاد RunTimeException در صورت خطا.

Examples

Example #1 مثال SplFileInfo::getCTime()

<?php
$info 
= new SplFileInfo(__FILE__);
echo 
'Last changed at ' date('g:i a'$info->getCTime());
?>

The above example will output something similar to:

Last changed at 1:49 pm

See Also

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
2
michael at smith-li dot com
3 years ago
A file's ctime is it's inode change time. The inode changes when file metadata changes (for example when file permissions change). The inode also changes whenever the file's contents change, but since the inode changes for other reasons, it's more accurate to use mtime to get the age of the contents of a file. See SPLFileInfo::getMTime

Also, please note ctime is not creation time. (Most UNIX-like filesystems do not record a file's creation time.)
To Top