SplFileInfo::__construct

(PHP 5 >= 5.1.2)

SplFileInfo::__constructساخت شی جدید SplFileInfo

Description

SplFileInfo::__construct ( string $file_name )

ساخت شی جدید SplFileInfo برای file_name مشخص. فایل نیاز به وجود داشتن یا خوانا بودن ندارد.

Parameters

file_name

مسیر فایل.

Examples

Example #1 مثال SplFileInfo::__construct()

<?php
$info 
= new SplFileInfo('example.php');
if (
$info->isFile()) {
    echo 
$info->getRealPath();
}
?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top