فهرست opcodeها در zend engine 2

Table of Contents

Opcodeها

این صفحه تمام opcodeهای تولید شده توسط Zend Engine 2 را فهرست کرده و قسمتی از آن را مستند می‌نماید. opcodeها برای یک فایل PHP می‌تواند توسط ضمیمه vld نسخه‌برداری شوند ( » http://pecl.php.net/package/vld را ببینید).

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top