apc_add

(PECL apc >= 3.0.13)

apc_add ذخیره یک متغیر در کاشه در محل ذخیره داده

Description

bool apc_add ( string $key , mixed $var [, int $ttl = 0 ] )

ذخیره یک متغیر در کاشه در محل ذخیره داده، فقط اگر پیش از این ذخیره نشده باشد.

Note: برخلاف بیشتر ساز و کارهای، متغیرهای ذخیره شده توسط apc_add() در بین در خواست‌ها باقی خواهند ماند (تا زمانی که مقدار از کاشه حذف شود).

Parameters

key

ذخیره متغیر با این نام. keyها مختص کاشه هستند، و تلاش برای استفاده از apc_add() برای ذخیره داده یک key که پیش از این وجود دارد مقدار موجود را بازنویسی نخواهد کرد و مقدار FALSE بازگردانده می‌شود. (این تنها تفاوت بین apc_add() و apc_store() است.)

var

متغیر برای ذخیره‌سازی

ttl

زمان باقی ماندن; var را در کاشه به مدت ttl ثانیه ذخیره کن. پس از این که ttl گذشت، متغیر ذخیره شده از کاشه حذف خواهد شد (در درخواست بعدی. اگر ttl مشخص نشده باشد (یا اگر ttl 0) باشد، مقدار تا هنگام حذف دستی باقی خواهد ماند، یا این که دیگر نتواند در کاشه باقی بماند .

Return Values

Returns TRUE on success or FALSE on failure.

Examples

Example #1 یک مثال apc_add()

<?php
$bar 
'BAR';
apc_add('foo'$bar);
var_dump(apc_fetch('foo'));
echo 
"\n";
$bar 'NEVER GETS SET';
apc_add('foo'$bar);
var_dump(apc_fetch('foo'));
echo 
"\n";
?>

The above example will output:

string(3) "BAR"
string(3) "BAR"

See Also

  • apc_store() - ذخیره یک متغیر در کاشه ذخیره داده
  • apc_fetch() - بازیابی یک متغیر ذخیره شده از کشاه
  • apc_delete() - یک متغیر ذخیره شده از کاشه را حذف خواهد کرد

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-43
zhubaiying at 126 dot com
1 year ago
$cache = apc_cache('demo' ,'demo');
//return true

$cache = apc_cache('demo', 'other');
//return false
To Top