ArrayObject::natsort

(PHP 5 >= 5.2.0)

ArrayObject::natsortمرتب‌سازی ورودی‌های با استفاده از الگوریتم ترتیب طبیعی

Description

void ArrayObject::natsort ( void )

این متد الگوریتم مرتب‌سازی را پیاده می‌کند که ترتیب عددی و الفبایی را به شکل انسانی هنگام حفظ ارتباز کلید/مقدار حفظ می‌کند. این به صورت ترتیب طبیعی است. مثال تفاوت بین این الگوریتم و الگوریتم مرتب‌سازی رشته کامپیوتر (استفاده شده در ArrayObject::asort) method در مثال پایین دیده می‌شود.

Parameters

This function has no parameters.

Return Values

No value is returned.

Examples

Example #1 مثال ArrayObject::natsort()

<?php
$ect.n cumentation+prle">Param7r: #=/>$ectp
PaDDlor: #"img12.pcha.n cumentation+prle">Param7r: #,/>$ect.n cumentation+prle">PaDDlor: #"img10.pcha.n cumentation+prle">Param7r: #,/>$ect.n cumentation+prle">PaDDlor: #"img2.pcha.n cumentation+prle">Param7r: #,/>$ect.n cumentation+prle">PaDDlor: #"img1.pcha.n cumentation+prle">Param7r: #);<?p<?p&n cumentation+prle">Paralor: #hp$ect.n cumentation+prle">Param7r: #=/>$ectnew/>$ect.n cumentation+prle">Paralor: #ct.php'>Array cumentation+prle">Param7r: #(.n cumentation+prle">Paralor: #hpParam7r: #);<?p&n cumentation+prle">Paralor: #hp$ect.n cumentation+prle">Param7r: #=/>$ectclone/>$ect.n cumentation+prle">Paralor: #hpParam7r: #;<?p<?p&n cumentation+prle">Paralor: #hpParam7r: #->(PH&n cumentation+prle">Paralor: #aect::natsorcumentation+prle">Param7r: #();<?pecho/>$ect.n cumentation+prle">PaDDlor: #"Staefs.d/>$ectsrror R\na.n cumentation+prle">Param7r: #;<?p&n cumentation+prle">Paralor: #plast_ray cumentation+prle">Param7r: #(.n cumentation+prle">Paralor: #hpParam7r: #);<?p<?p&n cumentation+prle">Paralor: #hpParam7r: #->(PH&n cumentation+prle">Paralor: #Object::natsorcumentation+prle">Param7r: #();<?pecho/>$ect.n cumentation+prle">PaDDlor: #"\nNal/eal/>$ectorder/>$ectsrror R\na.n cumentation+prle">Param7r: #;<?p&n cumentation+prle">Paralor: #plast_ray cumentation+prle">Param7r: #(.n cumentation+prle">Paralor: #hpParam7r: #);<?p&n cumentation+prle">Paralor: #?>(PH&n  &n  &npcode"m> )

The aboverefsect1 will ot MIM:= 5.2m>
Staefs.d srror R ct.php'>Arrsses an ( (PH img1.pch (PH img10.pch (PH img12.pch (PH img2.pch ) Nal/eal order srror R ct.php'>Arrsses an ( (PH img1.pch (PH img2.pch (PH img10.pch (PH img12.pch ) &n"re>"m>

Edit .
turned.

<

fix"> ;manpage=arrayobject+probd.phrx">;e href="http://fr2.php.net/manual/fa/arrayobject.natso"brand"><'mg src="fMagi-add@2x.pch'ght="'add a fMag'ogo.svg'12'dth="48"'12'n>add a fMag&n&mall>ayObje">void

ix"> >> "> >f]-- ion id="layout ![enselect> aeralv> "> ArrayObnselenselect> <"> nselect> >
 • ه در Edit
 • >
 • ه در
 • >
 • ه در _​_​anguantrot::aEdit
 • >
 • ه در anunot::aEdit
 • >
 • ه در exge" idct.pht::aEdit
 • >
 • ه در getct.phCopet::aEdit
 • >
 • ه در getFlatpt::aEdit
 • >
 • ه در G">getItphp'>Gt::aEdit
 • >
 • ه در Glaneo">getItphp'>Glaneot::aEdit
 • >
 • ه در
 • >
 • ه در
 • > cnselect> ه در >
 • ه در Object::offst::aEdit
 • >
 • ه در ObjectGett::aEdit
 • >
 • ه در ObjectSett::aEdit
 • >
 • ه در ObjectUnsett::aEdit
 • >
 • ه در sreializet::aEdit
 • >
 • ه در setFlatpt::aEdit
 • >
 • ه در Glaneo">setItphp'>Glaneot::aEdit
 • >
 • ه در
 • >
 • ه در
 • >
 • ه در
 • i> /ed i> ]-- ion id ![enselect> nse

  >
 • "/coper="48ayobjeCoper="48 &cope; 2001-2017 The rinfGrouort">Help >
 • "/mect.as>Mytle="Addrt">Help >
 • "/"laycc8ayobjeCoaycc8rt">Help >
 • "/simagicquselectetle="Add PitInterfaces >
 • "/micurity.ers>Micuri PitInterfaces >
 • "/privacect.as>Privace policyInvolved
 • > otph