ArrayIterator::setFlags

(PHP 5 >= 5.1.0)

ArrayIterator::setFlagsتعیین پرچم‌های رفتار

Description

public void ArrayIterator::setFlags ( string $flags )

تعیین پرچم‌های رفتار.

Warning

This function is currently not documented; only its argument list is available.

Parameters

flags

bitmask به ترتیب زیر:

  • 0 = خواص شی عملکرد طبیعی خود را هنگام دسترسی به عنوان فهرست دارند (var_dump، foreach، ...).
  • 1 = اندیس‌های آرایه می‌توانند به عنوان خواص خواندن/نوشتن مورد دسترسی قرار گیرند.

Return Values

No value is returned.

See Also

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top